ምልክታ ንስራሕ ደለይቲ

Category :


ቁፅሪ ኣ/ስ/ሓ/ሰብ/0278/12/01


                                                                                                                                                         ዕለት 20/04/2012ዓ/ም
      ቤት ማዛጋጃ ከተማ ሽረ-እ/ስላሴ ኣብ ዘሎ ናይ ፕሮጀክት ክፍቲ ቦታ ሰራሕተኛ ኣዋዳዲሩ ብኩንትራት ክቆፅር ስለ ዝደለየ ካብዚ ንታሕቲ ዝተገለፀ ረቋሒ ተማልኡ/ኣ ንክትወዳደሩ/ራ ይዕድም።


ተ/ቁ

ስራሕ መደብ መፀውዒ

ዓ/ት ቁፃር

በዝሒ

ወርሓዊ መሃያ

ተደላይ ክእለት

ስራሕ ልምዲ

 

1

 

ከተማ  ፕላነር

 

ኩንትራት

 

1

 

7000

ዲግሪን ካብኡ ንላዕልን ፣ 

·         ብከተማ ፕላን

·         ብኣርክትክት ፕላኒግ

·         ኣርባን ፕላኒግ & ዲቨሎፕሜንት

·         ኣርባን ኢንጅነሪንግ

·         ኣርባን ፕላኒንግ & ኣርክቴክት

·         ኣርባን ዲዘይን ዝተመረቅ/ት

·         ክእለትን መሰረታዊ  ኮምፒተርን GIS/ Auto cad ዘለዎ /ዘለዋ

 

 

0 ዓመት


1.  ምዝገባ ዝካየደሉ እዋን ካብ ዕለት 20/04/2012 ዓ/ም ክሳብ 24/04/2012 ዓ/ም


2.  ናይ ምዝገባ ቦታ ኣብ ሽረ-እ/ስላሰ ቤት ማዛጋጃ 2 ደብሪ ቁፅሪ ቢሮ 07 ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓት


3.  ምልመላ ዝካየደሉ ዕለት 27/04/2012 ዓ/ም ሰዓት 3፡30 ፈተና ዝወሃበሉ በዚ ዕለት ሰዓት 9፡30 


4.  ኣመልከቲ ኣብ እዋን ምዝገባ ትምህርቲ መረዳእታን ፣ ስራሕ ዘይብሉ መረጋገፂን ኦርጅናል ምስ ዘይምለስ ፎቶ ኮፒ ከቅርቡ ይግባእ


5.  ንኣካለ ጉድእ፣ንደቂ ኣነስትዮ ፣ኣናሳ ብሄረ ሰብ ብመምርሒ መሰረት የተባብዕ


ምስ ሰላምታ


ቤት ማዛጋጃ ከተማ ሽረ-እ/ስላሰ


ቅዳሕ


·         ንስራሕ መካየዲ


           ሽረ-እ/ስላሰ


 


ን2ይ ግዜ ዝወፀ ምልክታ ንስራሕ ደለይቲ

Category :


ቁፅሪ ኣ/ስ/ሓ/ሰብ/0277/12/01


                                                                                                                                                         ዕለት 20/04/2012ዓ/ም
      ቤት ማዛጋጃ ከተማ ሽረ-እ/ስላሴ ኣብ ከ/ስ/መሬት ልምዓትን ምሕደራን ኣብ ዘሎ ክፍቲ ቦታ ሰራሕተኛታት ኣዋዳዲሩ ብቋሚ ከዛውር/ክቆፅር ስለ ዝደለየ ካብዚ ንታሕቲ ዝተገለፀ ረቋሒ ተማልኡ/ኣ ንክትወዳደሩ/ራ ይዕድም።


ተ/ቁ

ስራሕ መደብ መፀውዒ

ብርኪ ስራሕ

መ/መ/ቁ

በዝሒ

ወርሓዊ መሃያ

ተደላይ ክእለት

ስራሕ ልምዲ ብቀጥታኣግባብነት ዘለዎ ስራሕ ልምዲ 100% ይተሓዝ

ብተዘዋዋሪ ኣግባብነት ዘለዎ 50%

ስራሕ ልምዲ

1

ከተማ  ፕላነርን  መተ/ኬዝቲምን ም/ም/ምቕራብን መሬት 

 

 

ብርኪ6

                 ከ9-43-3-4-2-4

 

1

 

 

6291

ዲግሪን ካብኡ ንላዕልን ፣ 

·          ብከተማ ፕላን

·          ብኣርክትክት ፕላኒግ

·          ኣርባን ፕላኒግ & ዲፐሎፕሜንት

·          ኣርባን ኢንጅነሪንግ

·          ኣርባን ፕላኒንግ & ኣርክቴክት

·          ኣርባን ዲዘይን ዝተመረቅ/ት

·          ክእለትን መሰረታዊ  ኮምፒተርን GIS/ Auto cad ዘለዎ /ዘለዋ

  

·         ብሓላፊብመተሓባበሪ፣ ቀፂሎም ኣብ ዝተዘርዘሩ ስራሕ ልምዲ ዝሰርሓ/ት

·         ላዕላዋይ  ቴክኒሻል  ፕላን  ከተማ    ኣርባን  ኢንጅነር ኮይኑ  ኣብ  ምድላው  ምክትታልን  ምግምጋምን  ፕላን  ከተማ  ምሕደራ  መሬትን 

·         ስፔሻል  ፕላነር 

·         ከተማ ፕላን ኣብ መሬት ምልማዕን ምሕደራን፣ ኣብ ዮንቨርስቲ፣ ኮሌጅ ብከተማ ፕላነር ምምህር፣ ኣብ ከተማ ፕላን ብሬሁላተሪ፣ ፕላን ስምምዕነት፣ ከተማ ዲዛይንን ስፔሻል ፕላነር

·         ኣብ ስራሕቲ ኢንቨስትመንት ብሞያ ፕላነር

·         ብኣርክቴክት፣ ከተማ ፕላን፣ ከተማ መሃንዲስ/ኣርባን ኢንጅነሪንግ/፣ ከተማ ፕላነርን ኮይኑ  ዝሰርሐ/ት

·         ብሓላፊ፣ ብመተሓባሪ፣ ኬዝቲም መተሓባበሪ፣ ብኪኢላ፣ ሰራሕተኛ ቀፂሎም ኣብ ዝተዘርዘሩ ልምዲ ስራሕቲ፡-

·   ቅየሳ፣ ሓጋዚ ሰርቨይር  ኮይኑ  ዝሰርሐ/ት

 

1 ዲግሪ

3 ዓመት

 

ን2 ዲግሪ

1ዓመት


1.   ምዝገባ ዝካየደሉ እዋን ካብ ዕለት 20/04/2012 ዓ/ም ክሳብ 24/04/2012 ዓ/ም


2.   ናይ ምዝገባ ቦታ ኣብ ሽረ-እ/ስላሰ ቤት ማዛጋጃ 2 ደብሪ ቁፅሪ ቢሮ 07 ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓት


3.   ምልመላ ዝካየደሉ ዕለት 27/04/2012 ዓ/ም ሰዓት 3፡30 ፈተና ዝወሃበሉ በዚ ዕለት ሰዓት 9፡30 


4.   ኣመልከቲ ኣብ እዋን ምዝገባ ኦርጅናል ምስ ዘይምለስ ፎቶ ኮፒ ከቅርቡ ይግባእ


5.   ብዲፕሎማ ዝተመረቁ ናይ ብቅዓት መረጋገፂ/COC/ ከቅርቡ/ክህልዎም ኣለዎም


6.   ንኣካለ ጉድእ፣ንደቂ ኣነስትዮ ፣ኣናሳ ብሄረ ሰብ ብመምርሒ መሰረት የተባብዕ


ምስ ሰላምታ


ቤት ማዛጋጃ ከተማ ሽረ-እ/ስላሰ


ቅዳሕ


·         ንከ/ስራሕ መ/ል/ምሕደራን


               ሽረ-እ/ስላሰ