ም ል ክ ታ ጨ ረ ታ

Category :


                                                                       

                                                                            ቁፅሪ  21143 / 44 /2012 

                                                                         ዕለት 30/08/2012     

ሊዝ ጨረታ ቁፅሪ 01/2012 ምግዋሕ ይምልከት

ንፍሉይ ጨረታ ዝወዕእ ዝርዝር ቦታታ
ተ/ቁ ዝርከበሉ ቦታ ቀበሌ ፓ/ቁፅሪ ግልጋሎት ስፍሓት ደረጃ መበገሲ ዋጋ ንውሓት ህንፃ ብምራቅ ብምዕራብ ብሰሜን ብደቡብ መብርሂ  
1 ከባቢ ኣ.ኣ ሆቴል 05 BC1301 በዓል 4 ኮኮብ ሆቴል 2,427.25 1ይ-1ይ 720.00 G+10 ልዕልኡን መንገዲ ዝተመሓደረ መንገዲ መኮነን ን1ይ ግዜ ዝወፀ  
2 ከባቢ 70 ካሬ 03 BC1001 በዓል 4 ኮኮብ ሆቴል 3,000.00 2ይ-1ይ 600.00 G+10 ልዕልኡን መንገዲ መንገዲ መንገዲ BC1002 ን1ይ ግዜ ዝወፀ  
3 ከባቢ 70 ካሬ 03 BC1002 በዓል 4 ኮኮብ ሆቴል 2,718.62 2ይ-1ይ 600.00 G+10 ልዕልኡን መንገዲ መንገዲ BC1001 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ  
4 ከባቢ 70 ካሬ 03 BC901 በዓል 4 ኮኮብ ሆቴል 3,527.60 2ይ-1ይ 600.00 G+10 ልዕልኡን መንገዲ መንገዲ መንገዲ መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ  
5 ከባቢ ቤት  ማዛጋጃ 03 BC1101 በዓል 4 ኮኮብ ሆቴል 3,007.80 1ይ-1ይ 720.00 G+12 ልዕልኡን ክፍቲ ቦታ መንገዲ መንገዲ መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ  
6 ከባቢመከላከያኮንዶምንየም 03 BRTU01 ናይተሽከርከርቲ ብቅዓት መረጋገፂ 1,000.00 2ይ-1ይ 720.00 G+2 ልዕልኡን ክፍቲ ቦታ መንገዲ ክፍቲ ቦታ መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ  


ግልፂ ምልክታ ጨረታ

Category :


ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቤት ማዘጋጃ ከ/ሽረ እ/ስላሴ ደ/ከ/ስ/ፋ/ዕ/ን/ምም/ርን      


                       ሽረ-እ/ስላሰ         


                                                                                 ቁፅሪ ፦ዕ/ፋ/ን/003/484/2012


ዕለት፦ 13/09/2012 ዓ/ም


                                ግልፂ  ምልክታ   ጨረታ


ኣብ ቤት ማዘጋጃ  ከተማ ሽረ እ/ስላሰ  ደ/ከ/ስ/ዕ/ፋ/ን/ ምም/ር  ንቤት ማዘጋጃ  ከተማ ሽረ እንዳሰላሴ    ግልጋሎት ዝውዕል   ናይ ፅሕፈት መሳርሕን ፈልሲ ተኽልን  ብግልፂ  ጨረታ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ፡፡   ሰለዚ  ሕጋውያን ነጋዶ ክትወዳደሩ ንዕድም፡፡በዚ መሰረት


1.   በቲ ዘርፊ ሕጋዊ ዝኾነ ንግዲ ፍቃድ ዘለዎን ናይ ዘመኑ ዝተሓደሰን ኮፒ ገይሩ ኣተሓሒዙ ከቅርብ  ዝኽእል፡፡


2.   በቲ ዘርፊ ናይ ግብሪ ከፋሊ መለለይ ቲን ናምበር ዘለዎ ኮፒ ገይሩ ኣተሓሒዙ ከቅርብ  ዝኽእል፡፡


3.    በቲ ዘርፊ ናይ ዘመኑ ዝተሓደሰ  መቅረባይነት ደብተር ዘለዎ ኮፒ ገይሩ ኣተሓሒዙ ከቅርብ  ዝኽእል፡፡


4.    ናይ ቫት ሴርቲፊኬት ዘለዎን ኮፒ ከቅርብ ዝኽእልን፡፡


5.    ናይ ጥሪ ወይ ለካቲት  ወርሒ  2012 ዓ/ም ቫት ሪፖርት ኮፒ ገይሩ ከቅርብ ዝኽእል ፡፡


6.   ጨረታ ሰነድ  ካብ ዕለት 13 /09/2012 ዓ/ም ጀሚሩ ክሳብ ዕለት 27/09/2012 ዓ/ም ኣብ ዘሎ እዋን ዝርዝር ሰነድ ጨረታ ካብ ቤት ማዘጋጃ  ከተማ ሽረ-እ/ስላሴ ኣብ ቀበሌ 02 ኣብ  ቤት ማዘጋጃ ግቢ  ኣብ ቢሮ ቁፅሪ 15 ብምምፃእ   ብር 60  ዘይምለስ እንዳኸፈሉ ክወስዱ ዝኽእሉ ፡፡


7.ጨረታ ዕለት 28/09/2012 ዓ/ም ሰዓት 4፡00 ተዓፅዩ ብተመሳሳሊ ዕለት 28/09/2012 ዓ/ም ሰዓት 4፡30 ባዕሎም ወይ ሕጋዊ ወኪሎም ኣብ ዝተረኸብሉ ይኽፈት፡፡ እቲ   ጨረታ በቲ ምልክታ ዝተገለፀ መሰረት ኣማሊኡ እንተተረኺቡ ብዘይለውሉ ንምኸፋት ዝዓግት ነገር የለን ፡


 8 .   ናይ ጨረታ መኽበሪ  ንፅሐፈት መሳርሒ  ብር 3500  ንፈልሲ ተኽሊ  ብር 6000  ብጥረ ገንዘብ ወይ ኣብ ኩነታት ዘይተመስረተ ሲፒኦ ከትሕዝ   ዝኽእል፡፡


  9. ናይ ጨረታ ሰነድ ብንፁር ዝንበብን ስርዝ ድልዝ ብዘይብሉን እንተኾይኑ እውን ኣብ መወዳደሪ ዋጋ ናይ ባዕሎም ፌርማን ማሕተምን ኣብ ሕድ ሕድ ገፅ ማሕተምን ድማ ብምግባር ብፖስታ ኣሽጎም  ከቅርቡን ይግባእ ፡፡


10.እዚ ጨረታ ዝፀንሓሉ   ጊዜ   (Validity period)    ቢያንስ ን15   መዓልቲ ዝፀንዐ  ይኸውን።


  11. ትካልና እዚ ጨረታ ዝሓሸ መማረፂ እንትረኺቡ ብሙሉእ ይኹን ብኽፋል ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ፡፡


   12.   እዚ ጨረታ   ፋይናንሻል100%   ምኻኑ ክፍለጥ ኣለዎ


   ንተወሳኺ ሓበሬታ ብሰልኪ ቁፅሪ  0342447659   ደዊሎም ይሕተቱ ፡፡


                                                                                                                                         


 


                                                                                                        ምስ-ሰላምታ


 


                                                                                    ቤት ማዘገጃ ሽረ እ/ስላሴ


                                                                                        ከ/ ዕ/ፋ/ን/ምም/ርን


 


ሊዝ ጨረታ ቁፅሪ 03/2012

Category :

                               ቁፅሪ 21516/44/2012


 
ዕለት18/09/2012   

      ታ ጨ ረ ታ

ሊዝ ጨረታ ቁፅሪ 03/2012 ምግዋሕ ይምልከት

ናይ ሽረ-እ/ሰላሰ ቤት መዛጋጃ ከይዲ ስራሕ ምልማዕ መሬትን ማኔጅመንትን ሽረ-እ/ሰላሴ

ቤት ማዛጋጃ ሽ/እንዳስላሰ ከይዲ ስራሕ ምልማዕ መሬትን ማኔጅመንትን  ኣብ ከተማና ንዝተፈላለዩ ግልጋሎት ዝውዕል መሬታት ብሊዝ ኣጫሪቱ ክሸይጥ ይደሊ:: በዚ መሰረት

                          ጨረታ ዙር--03--

                          ዓይነት ጨረታ  -መደበኛ-

Øተጫረቲ ሰነድ ጨረታ ካብ ዕለት 18/09/2012ዓ/ም ክሳብ ዕለት 30/09/2012 ዓ/ም   ኣብ ስራሕ ሰዓት ኣብ ከይዲ ስራሕ ም/መ/ማኔጅመንትን ከተማ ሽረ-እ/ስላሰ ብኣካል ብምቕራብ ዘይምለስ ብር 200/ክልተ ሚኢቲ  / እናኸፈሉ ናይ ጨረታ ሰነድ ክሳብ ሳንዱቕ ጨረታ ንክዕፆ ካብ ዝተቐመጠሉ ገደብ ግዘ ክሳብ ስዓት 9፡00 ኣብዘሎ እዋን ክገዝኡ/ኣ/ ዝኽእሉ /ላ/ እንትኸውን ጨረታ ዝዕፀወሉ ዕለት 30/09/2012ዓ/ም ሰዓት 11:00 ኮይኑ ጨረታ ዝኽፈተሉ ዕለት 01/10/2012 ዓ/ም ሰዓት 3:00 ተጫረቲ ወይ ሕጋዊ ወከልቶም ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ቤትማዘጋጃ ከ/ስ/ም/መ/ም/ማኔጅመንትን ዝርከብ ኣዳራሽ 4ይ ፎቅ ይኽፈት::

Øእቲ እትጫረትዎ  ቦታ ክትሪኡ እትደልዩ ንዕለት 24/09/2012 ከምኡ እውን 27/09/2012ዓ/ም ልክዕ ስዓት 3፡00 ኣብ ቤት ፅሕፈትና ብምርካብ ክትሪኡ ትኽእሉ ምዃንኩም ነፍልጥ።

Øእቲ ቤት ፅሕፈት  ነቲ ጨረታ ብኽፋል ይኩን ሙሉእ ብሙሉእ  ናይ ምስራዝ መሰሉ ሕሉው እዩ::

 

Øንተወሳኺ ሓበሬታ እንተደልዮም ኣብ ከ/ስ/ም/መ/ማኔጅመንትን ብኣካል ወይ ብቑፅሪ ስልኪ

         034 444 22 75 ብምድዋል /ብምቕራብ/ ምጥያቕ እትኽእሉ/ላ/ ምዃንኩም/ክን/ ንሕብር::

ሓበሬታ፤-

-ሕድ ሕድ ተጫራቲ ኦርጅናል ሲፒኦን ናይ ነባርነት ኮፒ መታወቅያን(ፓስፖርት) መምልኢ ቀጥዒ ሰነድ(ጨረታ ዋጋን  ሓሳብን መቅረቢ ሰነድ)  ብፖስታ የእቲኹም ናብ ጨረታ ሳንዱቕ ክትእትዉ ንሕብር።

-እቲ መፍለይ ቁፅሪ ብዝባኑ እንተኾይኑ እውን ተገልቢጡ ኮፒ ክግበር ኣለዎ።መፍለይ ቁፅሪ መታወቅያ ዘይብሉ እንተኾይኑ እቲ ሶፍትዌር ስለ ዘይቕበሎ ውድቂ ዝኸውን ምዃኑ ነፍልጥ::


    ዝርዝር  ቦታታ ሊዝ ጨረታ 03/2012 አብ ቀበሌ 03 ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ ዝርከቡ ንድርጅትን መንበሪን ሊዝ ዝወፁ ቦታታት      
ዝርከበሉ ቦታ ቀበሌ ፓ/ቁፅሪ ግልጋሎት ስፍሓት ደረጃ መበገሲ ዋጋ ንውሓት ህንፃ መዋስንቲ                                                              ብምብራቕ      ብምዕራብ        ብሰሜን                ብደቡብ መብርሂ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC2901  ንግዲ ትካል 625.00 2ይ - 2ይ 550.00 G+5 ልዕልኡን BC2903 መንገዲ መንገዲ BC2902 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC2902  ንግዲ ትካል 625.00 2ይ - 2ይ 550.00 G+5 ልዕልኡን BC2904 መንገዲ BC2901 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC2903  ንግዲ ትካል 625.00 2ይ - 2ይ 550.00 G+5 ልዕልኡን BC2905 BC2901 መንገዲ BC2904 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC2904  ንግዲ ትካል 625.00 2ይ - 2ይ 550.00 G+5 ልዕልኡን BC2906 BC2902 BC2903 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC2905  ንግዲ ትካል 625.00 2ይ - 2ይ 550.00 G+5 ልዕልኡን BC2907 BC2903 መንገዲ BC2906 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC2906  ንግዲ ትካል 625.00 2ይ - 2ይ 550.00 G+5 ልዕልኡን BC2908 BC2904 BC2905 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC2907  ንግዲ ትካል 625.00 2ይ - 2ይ 550.00 G+5 ልዕልኡን መንገዲ BC2905 መንገዲ BC2908 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC2908  ንግዲ ትካል 625.00 2ይ - 2ይ 550.00 G+5 ልዕልኡን መንገዲ BC2906 BC2907 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC3001  ንግዲ ትካል 825.00 3ይ - 2ይ 400.00 G+5 ልዕልኡን BC3003 መንገዲ መንገዲ BC3002 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC3002  ንግዲ ትካል 811.24 3ይ - 2ይ 400.00 G+5 ልዕልኡን BC3004 መንገዲ BC3001 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC3003  ንግዲ ትካል 625.00 3ይ - 2ይ 400.00 G+5 ልዕልኡን BC3005 BC3001 መንገዲ BC3004 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC3004  ንግዲ ትካል 625.00 3ይ - 2ይ 400.00 G+5 ልዕልኡን BC3006 BC3002 BC3003 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC3005  ንግዲ ትካል 625.00 3ይ - 2ይ 400.00 G+5 ልዕልኡን BC3007 BC3003 መንገዲ BC3006 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC3006  ንግዲ ትካል 625.00 3ይ - 2ይ 400.00 G+5 ልዕልኡን BC3008 BC3004 BC3005 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC3007  ንግዲ ትካል 625.00 3ይ - 2ይ 400.00 G+5 ልዕልኡን BC3009 BC3005 መንገዲ BC3008 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC3008  ንግዲ ትካል 625.00 3ይ - 2ይ 400.00 G+5 ልዕልኡን BC3010 BC3006 BC3007 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC3009  ንግዲ ትካል 625.00 3ይ - 2ይ 400.00 G+5 ልዕልኡን BC3011 BC3007 መንገዲ BC3010 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC3010  ንግዲ ትካል 625.00 3ይ - 2ይ 400.00 G+5 ልዕልኡን BC3012 BC3008 BC3009 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC3011  ንግዲ ትካል 625.00 3ይ - 2ይ 400.00 G+5 ልዕልኡን መንገዲ BC3009 መንገዲ BC3012 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC3012  ንግዲ ትካል 625.00 3ይ - 2ይ 400.00 G+5 ልዕልኡን መንገዲ BC3010 BC3011 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC3401  ንግዲ ትካል 625.00 3ይ - 2ይ 400.00 G+5 ልዕልኡን BC3403 መንገዲ መንገዲ BC3402 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC3402  ንግዲ ትካል 625.00 3ይ - 2ይ 400.00 G+5 ልዕልኡን BC3404 መንገዲ BC3401 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC3403  ንግዲ ትካል 625.00 3ይ - 2ይ 400.00 G+5 ልዕልኡን BC3405 BC3401 መንገዲ BC3404 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC3404  ንግዲ ትካል 625.00 3ይ - 2ይ 400.00 G+5 ልዕልኡን BC3406 BC3402 BC3403 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC3405  ንግዲ ትካል 625.00 3ይ - 2ይ 400.00 G+5 ልዕልኡን BC3407 BC3403 መንገዲ BC3406 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC3406  ንግዲ ትካል 625.00 3ይ - 2ይ 400.00 G+5 ልዕልኡን BC3408 BC3404 BC3405 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC3407  ንግዲ ትካል 625.00 3ይ - 2ይ 400.00 G+5 ልዕልኡን መንገዲ BC3405 መንገዲ BC3408 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BC3408  ንግዲ ትካል 625.00 3ይ - 2ይ 400.00 G+5 ልዕልኡን መንገዲ BC3406 BC3407 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR 10612 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10602 መንገዲ መንገዲ BR10603 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10601 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን መንገዲ BR10601 መንገዲ BR10604 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10602 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10604 መንገዲ BR10601 BR10605 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10603 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን መንገዲ BR10603 BR10602 BR10606 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10604 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10606 መንገዲ BR10603 BR10607 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10605 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን መንገዲ BR10605 BR10604 BR10608 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10606 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10608 መንገዲ BR10605 BR10609 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10607 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን መንገዲ BR10607 BR10606 BR10610 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10608 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10610 መንገዲ BR10607 BR10611 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10609 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን መንገዲ BR10609 BR10608 BR10612 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10610 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10612 መንገዲ BR10609 BR10613 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10611 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን መንገዲ BR10611 BR10610 BR10614 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10613 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10614 መንገዲ BR10611 BR10615 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10614 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን መንገዲ BR10613 BR10612 BR10616 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10615 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10616 መንገዲ BR10613 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10616 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን መንገዲ BR10615 BR10614 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ዝርከበሉ ቦታ ቀበሌ ፓ/ቁፅሪ ግልጋሎት ስፍሓት ደረጃ መበገሲ ዋጋ ንውሓት ህንፃ መዋስንቲ                                                              ብምብራቕ      ብምዕራብ        ብሰሜን                ብደቡብ መብርሂ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10701 መንበሪ 140.00 3ይ - 2ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10703 መንገዲ መንገዲ BR10702 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10702 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10704 መንገዲ BR10701 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10703 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10705 BR10701 መንገዲ BR10704 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10704 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10706 BR10702 BR10703 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10705 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10707 BR10703 መንገዲ BR10706 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10706 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10708 BR10704 BR107025 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10707 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10709 BR10705 መንገዲ BR10708 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10708 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10710 BR10706 BR10707 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10709 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10711 BR10707 መንገዲ BR10710 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10710 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10712 BR10708 BR10709 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10711 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10713 BR10709 መንገዲ BR10712 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10712 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10714 BR10710 BR10711 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10713 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10715 BR10711 መንገዲ BR10714 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10714 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10716 BR10712 BR10613 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10715 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10717 BR10713 መንገዲ BR10716 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10716 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10718 BR10714 BR10615 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10717 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10719 BR10715 መንገዲ BR10718 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10718 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10720 BR10716 BR10717 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10719 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን መንገዲ BR10717 መንገዲ BR10720 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10720 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን መንገዲ BR10718 BR10719 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10801 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 400.00 G+1 ልዕኡን BR10803 ክፍቲ ቦታ መንገዲ BR10802 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10802 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10804 ክፍቲ ቦታ BR10801 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10803 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10805 BR10801 መንገዲ BR10804 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10804 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10806 BR10802 BR10803 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10805 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10807 BR10803 መንገዲ BR10806 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10806 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10808 BR10804 BR10805 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10807 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10809 BR10805 መንገዲ BR10808 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10808 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10810 BR10806 BR10807 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10809 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10811 BR10807 መንገዲ BR10808 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10810 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10812 BR10808 BR10809 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10811 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10813 BR10809 መንገዲ BR10810 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10812 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10814 BR10810 BR10811 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10813 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10815 BR10811 መንገዲ BR10812 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10814 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10816 BR10812 BR10813 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10815 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10817 BR10813 መንገዲ BR10814 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10816 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን BR10818 BR10814 BR10815 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10817 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን መንገዲ BR10815 መንገዲ BC2916 ን1ይ ግዜ ዝወፀ
ከባቢ 70 ካሬ ንኣንፈት ደቡብ 03 BR10818 መንበሪ 140.00 3ይ-3ይ 250.00 G+1 ልዕልኡን መንገዲ BR10816 BR10817 መንገዲ ን1ይ ግዜ ዝወፀ