ራእይ

ኣብ ከተማታት ትግራይ ልምዓታዊ ሰራዊት ብምህናፅ፣ ንደኣንት ብምጥንኻር፣ ኢንዳስትሪ፣ ንግድን ኢንቨስትመንትን ብምስፍሕፋሕ፣ ፍትሓዊ ምሕደራ መሬት ብምርግጋፅ፣ ግልጋሎትን መሰረተ-ልምዓትን ብፅርየትን ብመጠንን ብምግፋሕ፣ ምዕሩይን ዘላቕን ምኽታም ብምርግጋፅ ከተማታት ኣብ ዝመፅእ መዋቕራዊ ለውጢ(Structural Transformation) መሪሕ ተራአን ክፃወታ ምግባር፡፡:

ሉኡኽ

ኣብ 2017 ከተማታትና ዴሞክራሲን ሰናይ ምምሕዳር ዝተረጋገፀለን፣ ንነበርተን ምችዋት፣ ማእኸል ኢንዱስትሪን ማዕኸላይ እቶት ዘለወንን ከተማታት ኮይነን ምርአይ፡፡